Általános szerződési feltételek

Jelen szerződésben Bee vagy Bee-by-Drem márkanéven a Drem Kft.-re (székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95, 01-09-864967 cégjegyzékszámmal), mint Szolgáltató, továbbá a szolgáltatást igénybevevő szerződéses partnerre, mint Ügyfél hivatkozunk.

 

Jelen szerződési feltételek a 2. pontban meghatározott szolgáltatásokra vonatkoznak, amelyeket a Ügyfél a Szolgáltatótól vásárol. Minden egyes szolgáltatás esetében el kell fogadni a kérdéses szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételeket is.

Azáltal, hogy az Ügyfél a Bee online felületén regisztrál és a szerződést aláírja és/vagy kiegyenlíti a Szolgáltató által kiállított számlákat, elfogadja a jelen általános szerződési feltételeket.

1 A Bee szolgáltatásai

Az előfizetés típusától, a lehetséges garanciától vagy előlegtől, az előre fizetett használati érték típusától vagy attól az időtartamtól függően, amely alatt az ügyfél már Ügyfél, a Szolgáltató lehetőséget biztosít az Ügyfél számára, hogy Magyarországon különböző szolgáltatásokat használjon mint:

 

 • Applikáció használat
 • Ad hoc töltésindítás és leállítás
 • Regisztráció
 • Applikáción keresztüli töltésindítás és leállítás
 • Töltési naplók lekérdezése
 • Fizetési platform
 • Számlázás

 

További információ a honlapon található: http://beebydrem.com/

 

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy az Ügyfél a szolgáltatásokat különféle módon aktiválhassa, és e célból a szükséges alkalmazásokat elérhetővé teszi. Ez az információ megtalálható a honlapon.

A Szolgáltató egy személyes felületet biztosít az Ügyfélnek, amellyel az Ügyfél felügyelheti és kezelheti a felhasználását és fogyasztását. A ténylegesen rögzített idő és a fogyasztás alapján, figyelembe véve a szolgáltatás érvényes árképzését, az Ügyfél a Szolgáltató részére fizetendő számlát kap.

2 Bee termékei

A Szolgáltató által a különböző csatornákon (honlap vagy applikáció, továbbiakban Alkalmazás) az elektromos autó töltés területen kínált szolgáltatások köre.

3 Hozzáférés a szolgáltatásokhoz

Az Ügyfél, aki a Szolgáltatásokat igénybe kívánja venni:

 

 • köteles kitölteni az előfizetési nyilatkozatot az Alkalmazás-on keresztül;
 • vagy köteles regisztrálni a Bee-by-Drem weboldalon (http://beebydrem.com/);
 • vagy ad hoc jellegű töltést indíthat regisztráció nélkül, ahol az elektronikus számlázáshoz nélkülözhetetlen az e-mail címének megadása.

 

3.1 A Szolgáltató az Ügyfél hitelképességét igazoló további dokumentumok benyújtását kérheti.

 

3.2. A Szolgáltató megtagadhatja az előfizetési kérelmet vagy egy további szolgáltatás aktiválására vonatkozó kérelmet, ha többek között (i) az Ügyfél nem teljesíti a Szolgáltatóval kötött más megállapodásából eredő kötelezettségeit, vagy (ii) a szolgáltatáshoz való hozzáférés nem valósítható meg nem kielégítő technikai feltételek miatt (pl. áramszünet).

 

3.3 Az előfizetési kérelem elfogadása előtt a Szolgáltató jogosult felkérni az Ügyfelet letét vagy előleg fizetésére, továbbá garanciát kérhet, ha a szerződés elfogadása előtti hitelellenőrzés és az Ügyfél által szolgáltatott adatok azt mutatják, hogy az Ügyfél pénzügyi háttere nem teszi lehetővé a töltőállomások használatát (elégtelen fedezet). 

 

Amennyiben Ügyfél regisztráció nélküli Ad Hoc töltést indít, úgy Szolgáltató 10000 forintot a pénzügyi szolgáltatón keresztül lefoglal. Szolgáltató a töltés befejezésével pénzügyi szolgáltatón keresztül a töltés teljes összegét levonja, a különbözetet pedig Ügyfél számláján felszabadítja. Amennyiben a töltés összege meghaladja a lefoglalt összeg mértékét, úgy Szolgáltató a teljes összeg kiegyenlítéséig megtagadhatja a szolgáltatást az Ügyféltől.

4 Az Ügyfél jogai, kötelezettségei és felelőssége

4.1 Információ

 

4.1.1 Az Ügyfél elismeri, hogy a szerződés megkötése előtt minden szükséges információt megkapott a szolgáltatásokról és a termékekről.

 

4.1.2. Az Ügyfél köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Szolgáltatót minden olyan változásról, amelyet a Szolgáltató részére a szolgáltatások aktiválásakor vagy azt követően nyújtott be (pl. megváltozott cím, cégnév, e-mail cím). Az e kötelezettség be nem tartásából eredő költségeket teljes mértékben az Ügyfél fizeti.

 

4.1.3 A Ügyfélnek jogában áll a szolgáltatásnyújtási szerződés felmondása bírság fizetés és indoklás nélkül, a szolgáltatási szerződés írásbeli visszaigazolásának kézhezvételét követő 14 naptári napon belül, amennyiben Szolgáltató szolgáltatásait ezen időszakon belül nem vette igénybe.

 

4.2 Felelősség

 

4.2.1 Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltató számára a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért.

 

4.2.2 Az Ügyfél felel az összes olyan kárért, amelyet a Szolgáltató az Ügyfél által a szerződésből eredő kötelezettségek valamelyikének megsértése miatt szenved.

 

4.3 Az azonosítás módja

 

Az Ügyfél kérésére és a költségek megfizetése mellett a Szolgáltató alternatív azonosítási eszközt biztosíthat az Ügyfélnek (RFID).

 

4.3.1 Az Ügyfél nem adhatja át, nem adhatja bérbe, nem adhatja el, nem forgalmazhatja az azonosítási eszközt. Az Ügyfél minden esetben kizárólagos felelősséggel tartozik a Szolgáltatónak a Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséért. Az Ügyfélnek az azonosító eszközt kellő gondossággal kell használnia. Tilos minden, az aktiválási eszköz műszaki azonosító adatainak másolására irányuló kísérlet, és annak bármilyen tisztességtelen felhasználása. Ezek a szolgáltatásokhoz való hozzáférés visszavonását eredményezik, függetlenül a Szolgáltató által az Ügyféllel szemben hozott bármilyen egyéb intézkedésétől.

 

4.3.2 Az azonosító eszköz elvesztése, ellopása vagy károsodása esetén az Ügyfél felelős marad az eszköz használata során felmerült költségek kifizetéséért, egészen addig, amíg az Ügyfél nem kérte a Szolgáltatót az érintett azonosító eszköz felfüggesztésére. A kérelem benyújtásakor az Ügyfélnek azonosítania kell tudnia magát a szóban forgó eszközök jogszerű tulajdonosaként. Ezt a kérelmet az Ügyfélnek a telefonos értesítéstől számított nyolc (8) napon belül írásban kell megerősítenie. A Szolgáltató kérésére az Ügyfél köteles az elvesztésről vagy lopásról szóló jelentés számát a rendőrség rendelkezésére bocsátani. Az előfizetési díjak a felfüggesztés ideje alatt is fizetendőek. Az Ügyfél kérésére és a költségek megfizetése mellett a Szolgáltató új azonosítási eszközt biztosít az Ügyfélnek.

 

5 Árfolyamok – Ár indexálás

5.1 Az árak szolgáltatásspecifikusak, időhöz kötöttek és rugalmasan alakíthatóak. Az árak megtekinthetők a Szolgáltató honlapján vagy az Alkalmazáson. A Szolgáltató kizárólag a honlapon és az Alkalmazáson feltüntetett árak helyes megjelenítéséért felel. Más felületeken feltüntetett árak helyességéért nem felel a Szolgáltató.

6 A Szolgáltató felelőssége

6.1 A Szolgáltató vállalja, hogy minden ésszerű eszközt felhasznál, hogy elkerülje a meghibásodást, és bármilyen meghibásodás esetén minden ésszerű intézkedést megtesz az Ügyfél által elszenvedett károk enyhítésére. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tehető felelőssé az Ügyfelet ért olyan károkért, melyeket (részben vagy teljesen) külső tényező okoz és/vagy az Ügyfél saját cselekedete vagy egy harmadik fél, beleértve, de nem kizárólag:

 

 • A Szolgáltatás külső tényezők okozta meghibásodása vagy minőségi hiányossága (mint például a Szolgáltató által használt harmadik felek hálózatainak és berendezéseinek meghibásodásai vagy minőségi hibái, a vezeték nélküli kommunikációt akadályozó meghibásodások vagy minőségi hiányosságok) 
 • a magyar vagy európai hatóságok által bevezetett intézkedések;
 • A szolgáltatások akadályozása hálózat karbantartási, javítási és/vagy kiterjesztési munkák miatt vagy más Szolgáltató általi telepítések miatt;
 • a Szolgáltatások Ügyfél általi rossz vagy helytelen használata;
 • a jármű alkalmatlansága, a mobiltelefon, a számítógép, a modem, a tartozékok vagy általában az Ügyfél berendezésének hibás működése. A eszköz (pl. okostelefon, töltőkábel, jármű stb.) hibás működésének vagy beállítási problémáinak esetén az Ügyfélnek kizárólag az érintett berendezés forgalmazójával vagy gyártójával kell kapcsolatba lépnie, nem a Szolgáltatóval;
 • Amennyiben az Ügyfél mobiltelefont, számítógépet vagy modemet használ (i) a használati utasításba vagy a Szerződésbe ütköző módon vagy (ii) oly módon, amely nem felel meg az elfogadott alkalmazandó szabványoknak, vagy (iii) a vírusok, harmadik fél stb. behatolása ellen szükséges biztonsági intézkedések megtétele nélkül;
 • harmadik fél beavatkozása a Szolgáltató biztonsági intézkedései ellenére;
 • az Ügyfél jelszavának felhasználása vagy az azzal való visszaélés a jelszó harmadik féllel történő önkéntes vagy akaratlan megosztása miatt.

 

6.2 A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Ügyfél által a Szerződés értelmében elszenvedett közvetett és/vagy következményes károkért, mint például, de nem kizárólag nyereség vagy forgalom vesztés, a tevékenységek megszakítása, az adatok elvesztése vagy károsodása, stb.

 

6.3 A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé:

 

 • a szolgáltatásokon keresztül küldött adatok tartalmáért, integritásáért vagy pontosságáért, valamint a harmadik fél által nyújtott vagy a szolgáltatásokon keresztül hozzáférhető információkért;
 • a szolgáltatásokon keresztül küldött adatok bizalmasságának bármilyen megsértéséért;
 • a szolgáltatásokon keresztül küldött adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.

 

6.4 A Szolgáltatónak csak a szolgáltatások végrehajtásával kapcsolatban kötelessége a lehető legjobban teljesíteni. A Szolgáltató minden eszközt felhasznál annak biztosítására, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, a szolgáltatások biztonsága, megbízhatósága és megfelelő működése zavartalan legyen. A Szolgáltató maga határozza meg a szolgáltatások nyújtásának technikailag legmegfelelőbb eszközeit, de semmilyen kötelezettséget nem vállal a hálózat bővítésére vagy a hálózati kapacitás növelésére. A Szolgáltató nem garantálja a szolgáltatások folyamatos és zavartalan használatát, sem azt, hogy a megfelelő mobileszközzel küldött és fogadott adatok bizonyosan megszakítás nélkül, megfelelő formában és megfelelő időn belül átmennek. Az internet vagy hasonló hálózatok használata, a nyilvános internet és/vagy más távközlési hálózatokhoz való csatlakozások megszakadása és/vagy ezek hozzáférhetetlensége akadályozhatja egyes Szolgáltatások használatát.

 

6.5 A Szolgáltató vagy valamelyik alkalmazottja által elkövetett csalás vagy súlyos hiba kivételével, és az alkalmazandó kötelező jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül, a Szolgáltató felelőssége általában és minden olyan esetben, amikor felelősségre vonható, legfeljebb 50 euró eseményenként, legfeljebb évi 100 Euró, amikor is egy sor összekapcsolódó esemény egy eseménynek tekintendő. A kártérítésre való jog megszűnik, ha a jogorvoslati követelést a kárt okozó esemény bekövetkeztét követő 3 hónapon belül nem terjesztik a bíróság elé.

 

6.6 A hálózati lefedettség és a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérhetősége Magyarországon teljes mértékben a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóktól függ, ezért a Szolgáltató semmilyen módon nem tehető felelőssé a szolgáltatások meghibásodásáért vagy nem megfelelő minőségéért.

 

6.7 A Szolgáltató soha nem vonható felelősségre a nem rendeltetésszerű használatért vagy a használatból kifolyólag orvosi berendezésekben keletkező meghibásodásért.

7 A termékek megvásárlása – Garanciák

 

7.1. A 4.3 pontban említett minden termék az Ügyfél tulajdonába kerül miután az Ügyfél megvásárolja. Ettől a pillanattól kezdve az Ügyfél viseli annak a kockázatát, hogy a terméket ellopják vagy elveszíti, továbbá ilyen tekintetben nem érvényesíthet semmilyen jogot a Szolgáltatóval szemben. Annak ellenére, hogy a Termék az Ügyfél tulajdonát képezi, tilos a Termék sajátos jellemzőinek megváltoztatása. E tilalom megsértése esetén a szolgáltatás megfelelő működése már nem garantálható.

 

7.2 Ha az Ügyfél előfizetési kérelmét teljes egészében vagy részben visszautasítják, vagy ha az Ügyfél előfizetését az Általános szerződési feltételeknek megfelelően felfüggesztik, az Ügyfél nem jogosult költség visszatérítésre vagy az általa korábban megvásárolt termék árának (RFID kártya) visszatérítésére.

8 Számlázás és fizetés

8.1 Az ügyfél a Szolgáltatótól számlát kap. Az ügyfél által választott opciótól függően a részletes felhasználási előzmények is feltüntetésre kerülnek.

 

8.2 Az Ügyfél elfogadja, hogy a roaming szolgáltatások költsége a roaming szolgáltatás igénybevételének időpontjától számított néhány hónapon belül kerül csak elszámolásra, mivel a Szolgáltatónak meg kell várnia amíg a többi érintett szolgáltató átadja az információkat.

 

8.3 A számlát a Szolgáltató egy (1) példányban küldi el Ügyfél részére elektronikus úton.

 

8.4 A kifizetéseket kezeli az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.)

 

8.5 Amennyiben nem érkezik meg a kiszámlázott összeg a Szolgáltatóhoz a meghatározott fizetési határidőn belül vagy fedezethiány miatt túlfogyasztás keletkezik, Szolgáltató jogosult papíralapú számlát kiállítani. Szolgáltató a fizetési határidő lejártától a hátralék összegére automatikusan kamatot számol fel, mely megfelel a hatályban lévő késedelmi kamatnak. 

 

8.6 A Szolgáltató bármely vitatott számlájával kapcsolatban a Szolgáltatónak címzett küldeményben kell értesítést küldenie 15 naptári napon belül. 

 

8.7 Ha az Ügyfél bejelentése nyomán igazolást nyer, hogy túlszámlázás történt, a különbözetet a Szolgáltató teljes mértékben kompenzálja. A Szolgáltató nem tartozik erre az összegre kamatot fizetni az Ügyfél részére.

9 Változtatások a Szolgáltató által

A Szerződés módosításáról vagy a Szolgáltató általi szolgáltatások műszaki jellemzőinek megváltozásáról a Szolgáltató a honlapján tájékoztatja az Ügyfeleket 30 nappal annak hatályba lépése előtt. Az Általános szerződési feltételek és az árak mindig megtekinthetők a honlapon:

http://beebydrem.com/

10 Személyes adatok – Adatvédelem

10.1 Személyes adatok, beleértve az elektronikus adatokat (e-mail címet, telefonszámot, bejelentkezési kódot, jelszót stb.), amelyeket az Ügyfél a Szolgáltatónak átad vagy a Szolgáltató az Ügyfélre ruház, valamint a töltési, parkolással és kWh-mennyiségekkel kapcsolatos adatok, a parkolások helye és ideje a Szolgáltató adatbázisaiba kerülnek. A Szolgáltató felelős a Szolgáltató vagy az általa kijelölt bármely más cég szerverein található adatok és a megfelelő adatállományok feldolgozásáért, amelyek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokhoz kellenek. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása a 2011. évi CXII. Törvény (Adatvédelmi Törvény) rendelkezéseinek hatálya alá tartoznak. Ezeknek az adatoknak a feldolgozása a szolgáltatás nyújtásának érdekében történik. Ezek az adatok megoszthatók a szolgáltatói csoport (pl.: backend, pénzügy, számlázás) más cégeivel és/vagy olyan cégekkel, amelyekkel a Szolgáltató megállapodást kötött szolgáltatásnyújtás céljából. (Ebbe beleértendő a szöveges és hangüzenetek tárolása vagy a helyhez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása), az Ügyfélkezelés (például a számlák elkészítése és küldése, utánkövetés, nyugta, a kifizetések ellenőrzése és esetleges beszedése, a jogviták kezelése), a csalások megelőzése és a jogsértések megelőzése és felderítése. 

Regisztráció megszüntetését követően az Ügyfél adatai két évig használhatók. A Szolgáltató székhelyének címére küldött dátumozott és aláírt kérelem ellenében az Ügyfél hozzáférhet a hozzá kapcsolódó, a Szolgáltató fájljaiban található személyes adatokhoz és kérheti azok módosítását vagy törlését.

A sürgősségi szolgálatok és az igazságügyi hatóságok támogatására vonatkozó jogi kötelezettsége keretében a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos személyes adatokat közöljön a kormánnyal vagy erre feljogosított személyekkel. A csalás megelőzésének és a jogsértések elkerülésének érdekében a Szolgáltató összehasonlíthatja az Ügyfél által szolgáltatott adatokat az általa birtokolt adatokkal, vagy más cégek fájljaiban található adatokkal. A Szolgáltató feldolgozhatja és tárolhatja azon Ügyfelek személyes adatait, akik maguk, vagy egy általuk választott harmadik cég segítségével, nem teljesítik szerződéses kötelezettségeiket, és átadhatja azokat a szolgáltatói csoport többi vállalatának, amelyhez a Szolgáltató is tartozik. A Szolgáltató különböző személyes adatokat (pl. helyadatok) anonimizálhat (aminek eredményeként már nem számítanak személyes adatoknak), és ezeket az anonim adatokat a Szolgáltató statisztikai célokra felhasználhatja, továbbíthatja harmadik félnek (hatósági kötelezettség teljesítése). Azáltal, hogy az Ügyfél átadja személyes adatait a Szolgáltatónak, az Ügyfél felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a fent leírt célokra a fent leírt feldolgozási műveleteket elvégezze.

 

10.2 Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatótól érkező és a Szolgáltatóhoz befutó képzési és ellenőrzési célból történő hívásokat a Szolgáltató munkatársai vagy tanácsadói is hallgathatják, nem csak az Ügyfél közvetlen kapcsolat tartója. Ezeket a hívásokat rögzíthetik kereskedelmi ügyletek bizonyítékaként (pl. hibaelhárítás során).

 

10.3 Az Ügyfél elfogadja, hogy a Szolgáltató bármely illetékes hatóság kérésére átvizsgálja a reklamáció vagy jogvita tárgyát képező kommunikáció tartalmát, és adott esetben továbbítja ezt a tartalmat ezeknek a hatóságoknak.

 

10.4 Kapcsolati adatok összegyűjtése: a webhelyünkön történő keresés során automatikusan regisztrálunk információkat az Ügyfél honlapunkkal történő kapcsolatteremtéséről. Ez az információ tartalmazhatja az Ügyfél IP-címét, a webhely látogatásának idejét, az Ügyfél által használt böngésző típusát és a megtekintett oldalakat.

 

10.5 Sütik: A weboldalunk sütiket használ. A süti egy kis fájl, amelyet a webhely felkeresésekor a weboldal szervere küld az Ügyfél számítógépének a merevlemezére. A sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt. Ha az Ügyfél nem kívánja a sütiket elfogadni, akkor a böngészőn keresztül visszautasíthatja őket.

11 Kérdések, reklamációk és jogviták

11.1 A Szolgáltatásokkal kapcsolatos írásos kérdésekkel és reklamációkkal, illetve az RFID-ügyfélkártya ellopásával, elvesztésével vagy meghibásodásával kapcsolatos jelentésekkel az Ügyfél a kérdéses termékért vagy szolgáltatásért felelős ügyfélszolgálati osztályhoz fordulhat.

Levélben: Drem Kft., 1033 Budapest, Szentendrei út 93.

E-mailben: info@drem.hu

Telefonon: +36 70 774 9258

 

11.2 A Szolgáltató vállalja, hogy megoldja a hozzá kerülő és ésszerű időn belül orvosolható ügyeket.

12 Alkalmazandó jog és illetékes bíróság

A felek között a Szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő minden jogvitát a magyar jog szerint kell rendezni, és a budapesti bírósághoz kell benyújtani. Mielőtt azonban a bírósághoz fordulnának, a felek jóhiszemű tárgyalást folytatnak a jogvitájuk békés rendezése érdekében.

A Drem Kft. nem tehető felelőssé a nyomtatási hibákért, vagy ezen kiadvány egyéb hibáiért. A termékek és szolgáltatások jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.